Algemene Voorwaarden

 1. ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

Welkom bij de elektronische site van Shiny Bandits, die u worden aangeboden door Shiny Bandits en alle volledige dochterondernemingen van Shiny Bandits, inclusief Shiny Bandits ("wij" of "ons")

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de inhoud, de software en de diensten die via Shiny Bandits worden aangeboden. Door gebruik te maken van Shiny Bandits geef je aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden of wijzigingen daarin, moet je Shiny Bandits niet meer gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd met of zonder kennisgeving door ons worden gewijzigd. Kijk regelmatig op Gebruiksvoorwaarden om te zien of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de gebruiksvoorwaarden ook van toepassing op nieuwe functies, verbeteringen of nieuwe kenmerken van de dienst. Op je gebruik van een bepaalde dienst van Shiny Bandits kunnen ook dienst specifieke richtlijnen en beleidsbepalingen van toepassing zijn die van tijd tot tijd door Shiny Bandits kunnen worden gepubliceerd en gewijzigd. Al deze richtlijnen en beleidsbepalingen maken een integraal onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en eventuele richtlijnen of beleidsbepalingen hebben de gebruiksvoorwaarden voorrang.

 1. JE VERPLICHTINGEN BIJ AANMELDING

Ten aanzien van het gebruik van de dienst stem je ermee in om: a) eerlijke, correcte, actuele en volledige gegevens over jezelf te verstrekken op het aanmeldingsformulier voor de dienst ("aanmeldingsgegevens") en b) de aanmeldingsgegevens prompt bij te werken om de gegevens waar, correct en volledig te houden.

Je moet minimaal zestien (16) jaar oud zijn. Als je volgens de wet in het land waarin je woont minderjarig bent, moet je ouder of voogd je aanmelden.

Als je gegevens verstrekt die onwaar, onjuist of onvolledig zijn, of als we een redelijk vermoeden hebben dat je gegevens onwaar, onjuist of onvolledig zijn, hebben we het recht om je account te deactiveren of te beëindigen en om te weigeren je in de toekomst gebruik van de dienst (of een deel daarvan) te laten maken.

 1. SHINY BANDITS-ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Nadat je je voor de dienst hebt aangemeld, krijg je een wachtwoord en accountnaam. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en je account en je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder je wachtwoord of account plaatsvinden. Je moet ons terstond op de hoogte stellen van eventueel ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of je account en van andere inbreuken op de beveiliging. Als je de bepalingen in dit gedeelte niet nakomt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies dat of schade die daarvan het gevolg is.

 1. PRIVACYBELEID VAN SHINY BANDITS

Op de aanmeldingsgegevens en bepaalde andere informatie over jou is het privacybeleid van Shiny Bandits van toepassing. Raadpleeg de volledige tekst van ons privacybeleid voor meer informatie.

Je stemt ermee in dat we je accountgegevens en je inhoud mogen opvragen, mogen bewaren en bekend mogen maken: a) aan de aan ons gelieerde ondernemingen over de gehele wereld om de inhoud op een efficiënte manier aan jou en anderen te verstrekken; b) om je account naar behoren te beheren overeenkomstig onze reguliere bedrijfsprocedures; en c) indien dat van rechtswege noodzakelijk is of omdat we te goeder trouw van mening zijn dat het zodanig opvragen, bewaren of bekendmaken in redelijkheid nodig is om: i) gehoor te geven aan een gerechtelijke procedure; ii) de gebruiksvoorwaarden af te dwingen; iii) te reageren op beweringen dat de inhoud de rechten van derden schendt; iv) te reageren op jouw vragen aan de klantenservice; of v) de rechten, de eigendom of de veiligheid van de dienst, de gebruikers van de dienst en het publiek te beschermen. We kunnen gesprekken met de klantenservice opnemen en andere informatie verzamelen over de interactie tussen jou en Shiny Bandits.

 1. PRODUCTEN EN LEVERING

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de producten die u bij Shiny Bandits aanschaft van hoge kwaliteit zijn, dat ze voldoen aan de vereisten van alle relevante regels en reglementen en dat ze in ieder materiaal opzicht overeenkomen met de productomschrijving die op Shiny Bandits wordt getoond. Uw betaling wordt verwerkt door Shiny Bandits of volle dochterondernemingen van Shiny Bandits,. Verdere instructies worden gegeven in de relevante hoofdstukken van Shiny Bandits Help. Dergelijke instructies kunnen van tijd tot tijd worden aangepast, waarbij u hier wel of niet van op de hoogte gesteld kunt worden. U begrijpt dat dergelijke instructies een integraal onderdeel vormen van deze TOU en gaat hiermee akkoord. Garantievoorwaarden zijn productafhankelijk en worden daarom bij het relevante product of door de relevante verkoper aangeboden.

 1. NALEVING VAN LOKALE WET- EN REGELGEVING

Je stemt ermee in om je te houden aan alle lokale wet- en regelgeving met betrekking tot online gedragingen en aanvaardbare inhoud, alsook aan alle van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit het land waarin je woont.

 1. VERBOD OP DOORVERKOOP VAN DIENST

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de dienst (of het gebruik daarvan) te verveelvuldigen, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen of door te verkopen.

 1. WIJZIGINGEN IN DE DIENST

We behouden ons te allen tijde het recht voor om de dienst (of enig deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan te passen of tijdelijk of definitief te staken. We zijn niet jegens jou of een derde aansprakelijk voor aanpassingen, opschorting of beëindiging van de dienst.

 1. KOPPELINGEN

De dienst kan (of derden kunnen) koppelingen naar andere Internet-sites of bronnen verstrekken. Omdat we geen controle hebben over dergelijke externe websites en bronnen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid daarvan; het materiaal en de diensten die op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn, zijn door ons niet goedgekeurd en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijk materiaal en dergelijke diensten. We zijn niet direct dan wel indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die of dat is of zou zijn veroorzaakt in verband met het gebruiken van of het vertrouwen op dergelijk materiaal of dergelijke diensten die op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn.

 1. EIGENDOMSRECHTEN

De dienst bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door de geldende intellectuele-eigendomswetgeving en andere wetgeving. De inhoud die via de dienst aan jou wordt gepresenteerd, wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en -wetten. Behalve voor zover uitdrukkelijk door ons of door adverteerders wordt toegestaan, mag je de dienst en de inhoud niet in zijn geheel of gedeeltelijk aanpassen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen afgeleide werken op basis van de dienst of de inhoud maken.

Je mag uitsluitend via de door ons geboden interface toegang tot de dienst krijgen of proberen te krijgen.

 1. VRIJWARING

Je stemt ermee in om ons en onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen, leidinggevenden, agenten en andere partners en werknemers te vrijwaren tegen vorderingen, daaronder begrepen in redelijkheid gemaakte advocaatskosten, die door derden worden ingesteld in verband met de inhoud die je indient, op de dienst publiceert of via de dienst verzendt, je gebruik van of verbinding met de dienst of een door jou begane schending van de gebruiksvoorwaarden of de rechten van anderen.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

JE ERKENT UITDRUKKELIJK DAT:

 1. JE DE DIENST GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE DIENST WORDT VERSTREKT IN DE ACTUELE STAAT EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR IS. VOOR ZOVER BIJ HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, WIJZEN WE NADRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 2. WE GARANDEREN NIET DAT I) DE DIENST ZAL VOORZIEN IN JE BEHOEFTEN, II) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN, III) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST KUNNEN WORDEN VERKREGEN JUIST OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, IV) EN DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN, DIENSTEN, GEGEVENS OF ANDERE ZAKEN DIE JE VIA DE DIENST AANSCHAFT OF VERKRIJGT AAN JE VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.
 3. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN INHOUD VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST GEBEURT NAAR JE EIGEN INZICHT EN OP JE EIGEN RISICO; JE BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD.
 4. MONDELINGE DAN WEL SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN OF INFORMATIE DIE JE VAN ONS OF VIA OF VAN DE DIENST VERKRIJGT, KUNNEN NIET WORDEN UITGELEGD ALS GARANTIE OF ANDERE VERPLICHTING DIE NIET NADRUKKELIJK IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN STAAT VERMELD.
 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

WIJ ZIJN UITDRUKKELIJK NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE DAN WEL INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIKSDERVING, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN DIE HET GEVOLG IS VAN: I) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENST OF EEN PRODUCT DAT IN DE DIENST WORDT GETOOND; II) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN VERBAND MET PRODUCTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE VIA OF VAN DE DIENST ZIJN AANGESCHAFT OF VERKREGEN, BERICHTEN DIE VIA OF VAN DE DIENST ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF VAN DE DIENST ZIJN AANGEGAAN; III) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JE ZENDINGEN OF GEGEVENS; IV) UITSPRAKEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OP DE DIENST; OF V) ANDERE KWESTIES DIE VERBAND HOUDEN MET DE DIENST OF DE PRODUCTEN DIE VIA DE DIENST WORDEN WEERGEGEVEN OF VERKOCHT.

ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN JOUW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID IS NIET HOGER DAN HET BEDRAG DAT DOOR JOU VOOR DE DESBETREFFENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IS BETAALD.

ONGEACHT ANDERSLUIDENDE WETGEVING, ZIJN VORDERINGEN OF RECHTSVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST, DE PRODUCTEN DIE IN DE DIENST WORDEN WEERGEGEVEN OF VIA DE DIENST WORDEN VERKOCHT OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN SLECHTS GELDIG INDIEN ZIJ ZIJN INGESTELD BINNEN ÉÉN JAAR NADAT DE GROND VOOR EEN DERGELIJKE VORDERING OF RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN.

 1. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT ENKELE VAN DE BEPERKINGEN IN ARTIKEL 14 EN 15 NIET OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN.

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN.

 1. BEËINDIGING

Wij hebben het recht om, geheel naar ons eigen inzicht, je wachtwoord, je account (of enig deel daarvan) of het gebruik van de dienst te beëindigen en om inhoud binnen de dienst te verwijderen en te verwerpen; dit kunnen wij doen om welke reden dan ook, onder andere in geval van gebrek aan gebruik of als wij van mening zijn dat je de gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of niet naar de letter of de geest van de gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld. Je toegang tot de dienst kan op grond van deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaand bericht worden beëindigd en je account kan met onmiddellijke ingang worden gedeactiveerd of verwijderd.

Accounts die gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt, kunnen worden beëindigd en alle inhoud daarin kan definitief worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en beleidsbepalingen van Shiny Bandits. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk wegens het verwijderen of het niet opslaan van inhoud die door de dienst wordt onderhouden of verzonden. We zijn jegens jou of een derde niet aansprakelijk wegens beëindiging van je toegang tot de dienst.

 1. KENNISGEVINGEN

Kennisgevingen kunnen via e-mail of gewone post aan jou worden gedaan. De dienst kan wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of andere zaken ook bekend maken door in het algemeen kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen op de dienst weer te geven.

 1. HANDELSMERKEN

Het Shiny Bandits-logo, de Shiny Bandits-handelsmerken en de Shiny Bandits-dienstmerken, alsook andere logo's en product- en dienstnamen van Shiny Bandits, zijn handelsmerken van Shiny Bandits   (de "Shiny Bandits-merken"). Je mag de Shiny Bandits-merken niet zonder onze voorafgaande toestemming op enigerlei wijze weergeven of gebruiken.

 1. VORDERINGEN INZAKE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Shiny Bandits respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat een van uw intellectuele-eigendomsrechten is geschonden op de website van Shiny Bandits of op de aan Shiny Bandits gelieerde websites, meld het probleem dan bij info@Shiny Bandits.com en sluit alle benodigde bewijsstukken bij, overeenkomstig ons Beleid inzake juridische klachten van derden.

 1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze gebruiksvoorwaarden (daaronder begrepen de hierin genoemde procedures en beleidsbepalingen) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de dienst en komen in de plaats van alle eerdere afspraken tussen jou en ons. Op je gebruik van de dienst kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn wanneer je gebruikmaakt van gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden. Op de gebruiksvoorwaarden en op de relatie tussen jou en ons is het recht van NL van toepassing. Je stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de NL rechtbank. Als we bepaalde rechten of bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of doen gelden, geldt dat niet als afstand van die rechten of bepalingen. Als een bepaling in de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt geoordeeld, zal de rechter proberen uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals die in de bepaling tot uitdrukking komen en blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

De rechten en verplichtingen op grond van de gebruiksvoorwaarden mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander door jou of door ons worden overdragen aan een derde, zij het dat wij wel onze rechten en verplichtingen geheel dan wel gedeeltelijk (zonder jouw voorafgaande toestemming) mogen overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen. Je Shiny Bandits-account is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De koppen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gebruikt, zijn slechts gemakshalve gebruikt.
Als u in de EU woont, biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt terugvinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr

ANNULERING

U moet ons op de hoogte stellen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren volgens onze Veelgestelde vragen over annuleringen en wijzigingen. We raden u aan uw verzoek in te dienen contact formulier op de website, aangezien dit de snelste manier is om een annulering aan te vragen, maar voor EU-klanten kunt u in plaats daarvan dit modelformulier voor herroeping invullen, afdrukken en opsturen:

 

Vul de volgende secties onder de regel in, print het formulier en stuur het naar:

klantenserviceteam, Shiny Bandits Rossinistraat 21 4561 VP Hulst 

Aan: klantenserviceteam, Shiny Bandits Rossinistraat 21 4561 VP Hulst

Ik verklaar hierbij dat ik mijn verkoopcontract voor de volgende goederen herroep:

 

Bestelnummer:

Besteld op:

Uw naam:

Jouw adres:

Het e-mailadres van uw Shiny Bandits-account:

Uw handtekening:

 

Datum:

U moet uw product (en) ook terugsturen naar de winkel waar u de goederen heeft gekocht, zodat wij uw terugbetaling kunnen verwerken. Dit zal een ander adres zijn dan hierboven.

 1. SCHENDINGEN

We willen je vriendelijk verzoeken eventuele schendingen van de gebruiksvoorwaarden te melden aan de klantenservice van Shiny Bandits.